نقاط ضعف و قوت کسب و کار
منابع انسانی و متخصصان
منابع مالی
0
توسعه کسب و کار
نحوه توسعه کسب و کار با کمک مشاوره
جایگاه فعلی
سهم بازار
شناخت رقبا
امکانات (سخت افزار و نرم افزار)
بازار هدف
چشم انداز
0
راه اندازی کسب و کار
راه اندازی کسب و کار جدید با کمک مشاوره
Plan اقتصادی
منابع مالی
منابع انسانی
0
منابع انسانی

تیم شما و متخصصان تا چه اندازه برای راه اندازی یک کسب و کار توانایی دارند.

منابع انسانی
امکانات سخت افزار و نرم افزاری
0
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

امکانات و تجهیزات موجود برای راه اندازی یک کسب و کار نوپا چسیت؟ این امکانات تا چه اندازه بروز بوده و آیا متخصصان شما به اندازه کافی از این منابع استفاده می کنند یا نه

0
بازار هدف

تا چه اندازه به بازار هدف خود اشراف دارید و  آیا از ظرفیت مالی هدفتان اطلاع دارید و چه میزان سرمایه گذاری در این بازار اتفاق افتاده … و عدد تقریبی در این بازار چقدر است.

بازار هدف
چشم انداز کسب و کار
0
چشم انداز بلند مدت

چشم انداز بلند مدت شما برای کسب بازار پیشرو چیسن؟ اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را در چه می بینید؟ جایگاه مطلوب شما در 10 سال آینده در بازار کجاست؟